8 رقمی
10,000,000 ریال سالانه
این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.
9 رقمی
3,000,000 ریال سالانه
این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.
10 رقمی
1,600,000 ریال سالانه
این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.
11 رقمی
1,500,000 ریال سالانه
این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.
12 رقمی
700,000 ریال سالانه
این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.
13 رقمی
600,000 ریال سالانه
این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.
14 رقمی
500,000 ریال سالانه
این خط از سرویس دهنده 1000 می‌باشد.